FAQ

De meest gestelde vragen en antwoorden

Waarom komt er een ondernemersfonds?

Met Ondernemersfonds Dordrecht wordt het economisch vestigingsklimaat in Dordrecht versterkt. Vrijwillige netwerken van ondernemers lopen steeds vaker tegen grenzen aan. Ze zijn te veel afhankelijk van de inzet van enkele enthousiaste ondernemers. En ze missen structurele financiering voor belangrijke voorzieningen en activiteiten. In een aantal Dordtse gebieden zijn goede ervaringen opgedaan met gebiedsfondsen, via een Reclamebelasting/VVE of BIZ. De praktijkervaring is dat het loont om samen op te trekken. Door gezamenlijk te investeren wordt er meer bereikt op het gebied van veiligheid, promotie, beheer van de omgeving, verduurzaming/energietransitie, bereikbaarheid, arbeidsmarkt.  Er zijn voordelen te behalen met collectieve inkoop. Het wordt makkelijker om samen te werken met de gemeente en andere partijen. En er zijn veel mogelijkheden om cofinanciering aan te trekken.

Vanuit die positieve ervaring is nu Ondernemersfonds Dordrecht opgericht. Het fonds geeft een impuls aan het ondernemersklimaat in de hele gemeente. Gebruikers en eigenaren van zakelijk vastgoed dragen eraan bij via de OZB. Via een zelfstandige stichting en een verdeling in trekkingsgebieden beslissen de betalers zelf over de bestedingen in hun gebied.

Zijn er (landelijke) praktijkervaringen?

Er is ruime praktijkervaring opgebouwd. Leiden is in 2005 gestart met een Ondernemersfonds. Intussen zijn er ruim veertig fondsen in het land actief in diverse grote en middelgrote steden: Utrecht, Leiden, Delft, Vlaardingen, Gouda, Leeuwarden, Groningen, Helmond en Heerlen. In de Drechtsteden zijn er ook al meerdere fondsen actief. In Zwijndrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Al deze fondsen laten een grote diversiteit aan bestedingen en mogelijkheden zien.

Wat is Ondernemersfonds Dordrecht?

Ondernemersfonds Dordrecht zorgt door de hele stad voor financiële ruimte om initiatieven te ontwikkelen door een opslag op de OZB belasting voor niet-woningen. Deze opslag is volledig gereserveerd voor Ondernemersfonds Dordrecht. Zowel eigenaren als gebruikers van vastgoed dragen bij: bedrijven, onderwijs, sportverenigingen, winkels, industrie, vastgoedeigenaren, horeca, maatschappelijke en zorgorganisaties, culturele instellingen en de gemeente.

Zo ontstaat een budget, waarmee projecten en initiatieven aangejaagd en mogelijk gemaakt worden om het lokale vestigingsklimaat en de leefbaarheid te versterken. Dit budget wordt beheerd door de betalers ervan.

Wie kan er beroep doen op Ondernemersfonds Dordrecht?

Binnen het fonds wordt het totaalbudget verdeeld over 25 trekkingsgebieden met zogenaamde ‘trekkingsrechten’. Ieder gebied beschikt daarmee over een gezamenlijk investeringsbudget naar hoogte van de gezamenlijk inleg in het fonds. De betalers in het gebied besluiten vervolgens gezamenlijk over de bestedingen. In enkele gebieden zijn al georganiseerde collectieven actief die de regie over het trekkingsrecht zullen voeren. Het centrale bestuur van  Ondernemersfonds Dordrecht zet zich in om alle niet-georganiseerde gebieden in de komende periode te organiseren.

Voor wie is Ondernemersfonds Dordrecht?

Ondernemersfonds Dordrecht is van en voor ondernemers. Het fonds wordt door de gemeente jaarlijks gevuld via een opslag op de OZB voor alle niet-woningen. Ondernemers besluiten vervolgens zelf over de besteding, variërend van inzet op beveiliging van een bedrijventerrein tot het collectief aanbrengen van sfeerverlichting. Ondernemerschap is in dit geval een breed begrip. Alle eigenaren en gebruikers van commercieel/ bedrijfsvastgoed betalen de OZB-opslag. Ook de non-profit sector (onderwijs, sportverenigingen, cultuursector, zorgorganisaties) draagt als eigenaar of gebruiker van vastgoed bij aan het fonds en heeft stem in de bestedingen. Dit past ook bij de huidige werkwijze van veel non-profitorganisaties zoals onderwijsorganisaties en sportverenigingen die zich steeds ondernemender zijn in hun “bedrijfsvoering”. Ook zij hebben baat bij een aantrekkelijke, schone en veilige omgeving. Eveneens zijn ze gebaat bij goede contacten met ondernemers voor stagebeleid, personeelsvraagstukken, sponsoring, goede stadspromotie, preventiebeleid en tal van andere zaken. Andersom biedt meer samenwerking ook kansen voor de ondernemers: om talent te werven, aan de slag te gaan met gezonde werkplekken en aansprekende events te organiseren. Voorbeelden in Nederland waar al langer sprake is van een Ondernemersfonds laten zien dat bedrijven en non-profit instellingen elkaar hierin al versterken.

Hoe dien ik een voorstel in?

De eerste plek waar je je plan voorlegt is bij de organisatie van het trekkingsgebied. Daar worden de plannen gemaakt en ideeën verzameld, uitgewerkt en goedgekeurd voor ze voorgelegd worden aan het centrale fonds ter goedkeuring. De voorwaarden voor het financieren en uitvoeren van een plan zijn: – de financiële middelen zijn beschikbaar – er is sprake van een collectieve insteek – er is sprake aantoonbaar breed draagvlak – het draagt bij aan het economische vestigingsklimaat of leefbaarheid – heeft een verbindend karakter – is geen taak van de gemeente – heeft geen godsdienstig of politiek karakter. Is het trekkingsgebied nog niet georganiseerd, dan kun je contact opnemen met het centrale fonds (Ondernemersfonds Dordrecht) voor vervolgstappen.

Hulp of meer informatie nodig?

We helpen je graag verder. Neem contact met ons op.